FCS CONNECT FINS

快拆尾舵

無需任何工具即可輕鬆安裝

無需任何螺絲或工具即可在幾秒鐘內安裝和拆卸舵片,並且易於在水中移動和調節,
以適應划行的條件和風格。

中央舵

               FCS Connect 8”

               FCS Connect 9”

                FCS Touring 9”

OUR PARTNERS